(+48) 888-838-848 - Optymalizujemy Legalnie Twój Biznes - Pełna Obsługa Twojej Spółki LTD w Polsce i Anglii! Rozwiń Swoją Firmę Dzięki Swataniu Biznesowemu.
Menu

Ogólne Warunki Umowy „Pomoc w Wielkiej Brytanii”

                                                                                                                        (Obowiązują od 01.12.2014)

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, zwane dalej OWU, dotyczą zamówienia złożonego poprzez stronę internetową www.drozd.biz i regulują wyłącznie kwestie związane ze zorganizowaniem podróży do Wielkiej Brytanii przez Trip Maker LTD z siedzibą w Londynie, której agentem jest Intermedio Sebastian Drozd – właściciel marki drozd.biz. Podpisanie formularza zamówienia
(ankiety 1) i niniejszych OWU jest równoznaczne z zawarciem umowy z Trip Maker LTD na warunkach określonych poniżej:

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszych OWU pojęcia oznaczają:

 1. Wykonawca – Trip Maker LTD z siedzibą w Londynie.
 2. Zamawiający – osoba, która złożyła zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia (ankiety 1).
 3. Niezbędne dokumenty – oznaczają wszelkie dokumenty, które są potrzebne do założenia przez obywatela Polski Spółki LTD na terenie Wielkiej Brytanii oraz do prawidłowego wykonania zamówienia.
 4. Niezbędne informacje – oświadczenia Zamawiającego potrzebne Wykonawcy do prawidłowego wykonania zamówienia – w zależności od zamówionego pakietu - w szczególności dotyczące jego danych osobowych, adresu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, występowania w przeszłości przez Zamawiającego przed urzędami brytyjskimi w celu uzyskania np. numeru NIN lub innych dokumentów, przesłane przez Wykonawcę dla Zamawiającego w formie podpisanego formularza zamówienia (ankiety 1).
 5. Numer NIN – oznacza numer ubezpieczeniowy wydawany przez właściwy urząd w Wielkiej Brytanii.
 6. Dokument A1 – urzędowe poświadczenie podlegania pod ustawodawstwo brytyjskie.
 7. Dokument S1 – urzędowe poświadczenie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Pakiet podstawowy – zakres usług oferowany przez Wykonawcę obejmujący umówienie wizyty w brytyjskim urzędzie po numer NIN, pomoc tłumacza w urzędzie, umówienie wizyty w banku celem założenia konta osobistego, pomoc tłumacza w banku, kartę SIM z brytyjskim numerem telefonu bez aparatu telefonicznego, rezerwacja hotelu, doba hotelowa w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem - z zastrzeżeniem, że pokój hotelowy dwuosobowy jest zamieszkały przez dwie osoby na raz.
 9. Pakiet rozszerzony - zakres usług oferowany przez Wykonawcę obejmujący umówienie wizyty w brytyjskim urzędzie po numer NIN, pomoc tłumacza w urzędzie, umówienie wizyty w banku celem założenia konta osobistego, pomoc tłumacza w banku, kartę SIM z brytyjskim numerem telefonu bez aparatu telefonicznego, rezerwacja hotelu, doba hotelowa w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem - z zastrzeżeniem, że pokój hotelowy dwuosobowy jest zamieszkały przez dwie osoby na raz, transfer z lotniska do hotelu, z hotelu do urzędu i banku, do i z centrów handlowych, z urzędu do hotelu i z hotelu na lotnisko – z zastrzeżeniem, że usługa transferu w oferowanej cenie jest świadczona tylko dla grup minimum 4 osób jednocześnie.
 10. Pakiet pełny- zakres usług oferowany przez Wykonawcę obejmujący umówienie wizyty w brytyjskim urzędzie po numer NIN, pomoc tłumacza w urzędzie, umówienie wizyty w banku celem założenia konta osobistego, pomoc tłumacza w banku, kartę SIM z brytyjskim numerem telefonu z aparatem telefonicznym i doładowaniem konta na kwotę 10 GBP, rezerwacja hotelu, doba hotelowa w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem - z zastrzeżeniem, że pokój hotelowy dwuosobowy jest zamieszkały przez dwie osoby na raz, transfer z lotniska do hotelu, z hotelu do urzędu i banku, do i z centrów handlowych, z urzędu do hotelu i z hotelu na lotnisko – z zastrzeżeniem, że usługa transferu w oferowanej cenie jest świadczona tylko dla grup minimum 4 osób jednocześnie. Możliwość aplikowania o konto dla spółki LTD (pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego wymaganych dodatkowych dokumentów potwierdzających prywatny adres korespondencyjny Zamawiającego, np: opłata Council Tax, rachunki za media, umowa najmu). Możliwość złożenia wniosku o rejestrację u lekarza (dokończenie rejestracji wymaga powtórnej wizyty w terminie wyznaczonym przez lekarza). Możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia na życie (tylko w przypadku zakończonej rejestracji u lekarza). Możliwośœć odkładania dodatkowej kwoty na emeryturę z dofinansowaniem (tylko po uzyskaniu konta osobistego i konta dla spółki LTD w Anglii). Przygotowanie i złożenie wniosku o dokument A1. Przygotowanie i złożenie wniosku o dokument S1. Doradztwo w przygotowaniu  dokumentów do wniosku o tymczasową rezydenturę. Możliwość sporządzenia kompletu – za wyjątkiem biznesplanu - dokumentów do kredytu lub leasingu. Spotkanie z doradcą Wykonawcy, który wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania w Wielkiej Brytanii.
 11. Usługi dodatkowe – wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, nie objęte zakresem pakietu podstawowego, pakietu rozszerzonego oraz pakietu pełnego, w szczególności rezerwacja dodatkowej doby hotelowej, rezerwacja biletów na mecze piłkarskie, zakup biletów do atrakcji turystycznych.
 12. Opłaty dodatkowe – opłaty za usługi dodatkowe będące również częścią cennika.
 13. Cennik – aktualny na dzień składania zamówienia cennik opublikowany na stronie www.drozd.biz/oferta/cennik
 14. Data przyjazdu do Wielkiej Brytanii – jest to data umówienia wizyty przez Wykonawcę w Wielkiej Brytanii.
 15. Przesyłka zwrotna – jest to przesyłka kurierska nadawana przez Wykonawcę zawierająca dokumenty, kserokopie lub korespondencję, ubezpieczona do kwoty 5.000,00 PLN.

§ 2
Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  jednorazowej podróży do Wielkiej Brytanii w celach – w zależności od wybranego pakietu - złożenia wniosków o numeru NIN lub dokumentów A1 i S1.
 2. Do zakresu świadczeń Wykonawcy nie należy uiszczanie opłat za dojazd Zamawiającego do i z Wielkiej Brytanii, w szczególności za bilety lotnicze, kolejowe lub autokarowe, czy też koszty podróży własnym lub wynajętym pojazdem.
 3. Wykonawca może świadczyć usługi dodatkowe na rzecz Zamawiającego po uiszczeniu przez Zamawiającego opłaty dodatkowej według cennika.

§ 3
Zamówienie

 1. Po przesłaniu na adres agenta Wykonawcy bok@drozd.biz podpisanego formularza zamówienia (ankiety 1) oraz niniejszych OWU, osoba upoważniona przez Wykonawcę skontaktuje się z Zamawiającym w terminie 7 dni celem ustalenia szczegółów podróży, w szczególności jej terminu oraz – w zależności od wybranego pakietu – ustalenia czy Zamawiający zainteresowany jest także turystyczną częścią podróży oraz ewentualnie jej zakresu.
 2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty ustalenia w sposób określony w § 3 ust. 1 zakresu zamówienia Zamawiającego, prześle na jego adres email potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wskazaniem zamówionych usług dodatkowych wraz z ich ceną w postaci rachunku do opłacenia.

§ 4
Prawa i Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym przy wykonywaniu na jego rzecz zamówienia, w szczególności udzielać wyczerpujących informacji odnośnie zamówienia, udzielać pomocy w wypełnianiu niezbędnych dokumentów.
 2. Najpóźniej na 3 dni przed planowaną podróżą Wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną plan wizyty oraz dane osoby, która wyjedzie po Zamawiającego na lotnisko (w zależności od zamówionego pakietu).
 3. Wykonawca zobowiązany jest umówić termin wizyty w brytyjskim urzędzie celem uzyskania numeru NIN a następnie niezwłocznie po umówieniu wizyty, nie później niż w terminie 3 dni, poinformować o tym drogą elektroniczną Zamawiającego, umożliwiając mu rezerwację biletu lotniczego na zaplanowany termin.
 4. W przypadku gdy Zamawiający zakupi bilet lotniczy bez wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo umówienia wizyty w innym mieście lub w innym mieście i innym terminie oraz obciążenia Zamawiającego kosztami wynikłymi z tej zmiany w wysokości 45 £ oraz kosztami transportu. W takiej sytuacji Zamawiającemu nie służą wobec Wykonawcy żadne roszczenia, w szczególności o zwrot kosztu podróży do Wielkiej Brytanii.
 5. W przypadku zmiany przez Zamawiającego terminu już umówionej przez Wykonawcę wizyty w Wielkiej Brytanii (w urzędzie, banku lub z rezydentem) Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami tej zmiany, zgodnie z cennikiem.  
 6. W przypadku ponownej zmiany przez Zamawiającego terminu już umówionej przez Wykonawcę wizyty w urzędzie brytyjskim Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez prawa do żądania przez Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Zamawiającemu uzyskanych dokumentów przesyłką zwrotną. 

§ 5
Prawa i Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą przy wykonywaniu przez niego zamówienia, w szczególności udzielać mu wszelkich niezbędnych i prawdziwych informacji, a także przekazywać wszelkie niezbędne i rzetelne dokumenty.
 2. Zamawiający podczas wizyty w Anglii zobowiązany jest posiadać niezbędne dokumenty wskazane przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do podawania w urzędzie, banku i innych miejscach na wszystkich wnioskach prawdziwych i kompletnych informacji odnośnie swojej osoby, jak i osoby prawnej, którą reprezentuje, w szczególności dane Spółki LTD ze wskazaniem jej wspólników oraz przedmiotu działalności, daty urodzenia Zamawiającego oraz jego małżonka, datę zawarcia związku małżeńskiego, datę przyjazdu Zamawiającego do Wielkiej Brytanii, rozpoczęcia pracy, adres korespondencyjny w Wielkiej Brytanii, brytyjski numer telefonu. Podanie przez Zamawiającego nieprawdziwych lub niekompletnych informacji może skutkować wydaniem przez brytyjski urząd decyzji odmownej, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

§ 6
Płatności

 1. Wykonawca, po uzyskaniu zamówienia (ankiety 1), prześle Zamawiającemu rachunek, na podstawie którego Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za realizację zamówienia według zamówionego pakietu.
 2. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego usługi dodatkowej Wykonawca prześle Zamawiającemu rachunek, na podstawie którego Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za realizację usługi dodatkowej.
 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy dopiero po przedstawieniu mu przez Zamawiającego dowodu uiszczenia należności wynikających z § 6 ust. 1 i ust. 2 na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 7
Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy

 1. Wykonawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak awaria systemów komputerowych, strajki pracownicze lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
 2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę którychkolwiek z zamówionych usług Zamawiającemu przysługuje proporcjonalny zwrot części niewykorzystanej kwoty z wybranego pakietu jednorazowej pomocy, bez prawa do jakiejkolwiek innej formy odszkodowania, czy zadośćuczynienia.
 3. Realizacja usługi przez Wykonawcę polega na aplikowaniu o wnioskowane dokumenty i doradztwie w prawidłowym zorganizowaniu przez Zamawiającego odpowiednich załączników niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z tym Wykonawca nie jest stroną gwarantującą przyznanie dokumentów o które aplikuje Zamawiający i nie ma wpływu na podejmowane decyzje urzędnika lub pracownika banku czy lekarza.
 4. W wyjątkowych sytuacjach brytyjski urzędnik może wymagać od Zamawiającego ponownej osobistej wizyty w urzędzie lub Banku.

 

———————–
1 Nocleg w Hotelu - 1 doba w Hotelu ***
(trzy gwiazdkowym) standard **** (czterogwiazdkowy) ze śniadaniem, lub podobnej klasy apartamencie w razie braku miejsca na ustalony termin wizyty.
Miejsce w pokoju dwuosobowym.
Dodatkowy drugi nocleg kosztuje 45£ od osoby za miejsce w pokoju dwuosobowym.

Więcej informacji o hotelu

Zobacz zdjęcia i opis hotelu

/*----------- GQ- Flying Animations --------------*/