(+48) 888-838-848 - Optymalizujemy Legalnie Twój Biznes - Pełna Obsługa Twojej Spółki LTD w Polsce i Anglii! Rozwiń Swoją Firmę Dzięki Swataniu Biznesowemu.
Menu

 

 

MŁODA PROMOCJA

(od 01 Lutego 2017 do 31 Grudnia 2018 r.)

Co Zyskasz korzystając?

720 PLN zniżki na abonament w ciągu 6 miesięcy.

Dla kogo jest promocja?

Dla osób do 30 roku życia.

Dla osób, które nie miały do tej pory działalności w Polsce.

Nie mieli wcześniej spółki LTD w Anglii lub mają spółkę LTD 
założoną po 1 czerwca 2015 r.

Regulamin oferty promocyjnej „Młoda Promocja”. 

 

Obowiązuje od 01 Lutego 2017 do 31 grudnia 2018 r.

 

§1 
Podstawowe informacje

Organizatorem „Młodej Promocji” jest spółka Success Unlimited LTD zarejestrowana pod adresem The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London, E10 5NP i adresowana jest do Klientów, którzy zawrą z Organizatorem umowę o świadczenie usług w okresie od 01 Lutego 2017 roku do 31 Grudnia 2018 roku (okres trwania promocji), a nadto spełnią dodatkowe warunki opisane w dalszej części regulaminu oferty promocyjnej.

 

§ 2
Warunki skorzystania z oferty promocyjnej

 1. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy:
       a. w dniu zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usług nie ukończyli 30 roku życia,
       b. przed zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług nie prowadzili w Polsce jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
       c. do dnia zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usług nie zarejestrowali w Zjednoczonym Królestwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company – „LTD”) lub którzy zarejestrowali taką spółkę nie wcześniej niż w czerwcu 2015 roku.
 2. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać wyłącznie Klienci, dla których umowa o świadczenie usług, zawarta w okresie trwania promocji, jest pierwszą tego typu umową zawartą z Organizatorem.
 3. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy zobowiążą się do nieprzekazywania całości udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company – „LTD”) zarejestrowanej na terenie Zjednoczonego Królestwa na rzecz osoby trzeciej, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w trakcie okresu trwania promocji.

 

§ 3
Oferta Promocyjna

Oferta Promocyjna Organizatora polega na tym, że:

 1. Klienci Organizatora w przypadku zawarcia w okresie trwania promocji umowy o świadczenie usług uzyskują rabat na usługi (nie dotyczy usług dodatkowych) w wysokości 20% ceny, obowiązujący przez 6 kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy), poczynając od dnia zawarcia umowy z Organizatorem,
 2. Klienci Organizatora w przypadku zawarcia w okresie trwania promocji umowy o świadczenie usług uzyskują prawo do jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia zawartej umowy, obowiązujące przez 6 kolejnych miesięcy, poczynając od dnia zawarcia umowy z Organizatorem,
 3. Klienci Organizatora w przypadku zawarcia w okresie trwania promocji umowy o świadczenie usług uzyskują rabat na usługę dodatkową w postaci zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company – „LTD”) działającej na terenie Zjednoczonego Królestwa, w wysokości 20% ceny wskazanej w cenniku Organizatora, obowiązujący przez 6 kolejnych miesięcy, poczynając od dnia zawarcia umowy z Organizatorem.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. W pozostałym zakresie stosuje się warunki i postanowienia zgodne z treścią Umowy o świadczenie usług,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Oferty Promocyjnej lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Klientów przed odwołaniem Oferty Promocyjnej. Informacja o odwołaniu lub zmianie Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej agenta Organizatora: www.drozd.biz lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
 3. Skorzystanie przez Klienta z Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że spełnia wszystkie warunki opisane w §2 Regulaminu Oferty Promocyjnej – „Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej”. 

 

§ 5
Osoba do kontaktu

Osoba odpowiedzialna za udzielanie wiążących odpowiedzi na temat Promocji w imieniu Organizatora Promocji - Manager Biura.
Dostępny jest dla Państwa pod numerem telefonu 512 566 717 lub pod adresem e-mail 
manager@drozd.biz

Promocja „Jednorazowa Wpłata”

( od 15 Października do 14 Listopada 2018 )

 

W jaki sposób zyskać kolejne 2.710 do 25.942 PLN ?

 1. Zapłać za abonament z góry za wybrany okres i od razu zyskaj oszczędności 2.710 PLN, 7.902 PLN lub 25.942 PLN;
 2. Dostajesz od razu obsługę abonamentową na wybrany okres 12, 24 lub 36 miesięcy.
 3. Odbierz GRATIS wybraną liczbę miesięcy DODATKOWEJ Ochrony Prawnej (Pakiet OCHRONA PLUS);
 4. Odbierz GRATIS wybraną liczbę miesięcy DODATKOWEGO Prywatnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 5. Odbierz w zależności od wariantu (36 m-cy) Prywatny Adres Korespondencyjny.
 6. Aby Zyskać Więcej możesz zarekomendować do Naszego programu po 2 osoby miesięcznie i uzyskać dodatkowy GRATIS w wysokości od 0 do 21.564 PLN;

 

Jak skorzystać najprościej?

 1. Wybierz jeden z odpowiadających Ci wariantów;
 2. Zrób przelew na to samo konto na które opłacasz abonament miesięczny wpisując wybraną kwotę za 12, 24 lub 36 miesięcy (jeżeli nie jesteś jeszcze Naszym klientem, zgłoś chęć skorzystania z promocji na adres rozliczenia@drozd.biz);
 3. Jeżeli chcesz dodatkowych korzyści za polecenia do programu optymalizacji, to przekaż nam numer telefonu do znajomych przedsiębiorców lub adres e-mail z informacją na kogo możemy się powołać w rozmowie na mail manager@drozd.biz ;
 4. Oczekuj w odpowiedzi informacji czy polecone przez Ciebie osoby zostały Naszymi klientami lub zaloguj się na swoje konto partnerskie aby to sprawdzić.
 5. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to skontaktuj się z Nami i określ jakiej pomocy potrzebujesz przy dalszym polecaniu naszego programu lub zapisz się na Wiadomości dla Przedstawicieli;

 

Regulamin Promocji „Jednorazowa Wpłata”. 

Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Promocji „Jednorazowa Wpłata” zorganizowanej przez Success Unlimited LTD.

 

§1 
Definicje

  1. Organizator Promocji - spółka Success Unlimited LTD zarejestrowana pod adresem The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London, E10 5NP
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zamówiła i opłaciła usługę doradczą.
  3. Rekomendujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, polecająca usługi reklamowane na portalu www.drozd.biz potencjalnym klientom.
  4. Skuteczna rekomendacja – ogół czynności skutkujących podpisaniem umowy o świadczenie usługi doradczej z klientem i opłaceniu pierwszej faktury przez klienta.
  5. Abonament Miesięczny - Zapłata za miesięczną obsługę, rozliczanie i raportowanie w spółce LTD klienta (599 PLN) …więcej
   Zawiera m.in. usługę zapewnienia adresu korespondencyjnego dla spółki, doradztwa prawnego z zakresie podstawowym (obsługa korespondencji urzędowej) oraz swatania biznesowego w pakiecie OPEN.
  6. Osobisty Okres Promocji - okres 12, 24 lub 36 miesięcy od momentu opłacenia z góry wybranego pakietu przez Klienta. W ciągu tego okresu klient polecając minimum 2 nowych klientów miesięcznie uzyskuje 1 miesiąc usługi gratis.
   Osobisty Okres Promocji nie oznacza Okresu Trwania promocji od 15 Października do 14 Listopada 2018. Oznacza wybrany i opłacony okres 12, 24 lub 36 miesięcy. 
  7. Umowa o stałej Współpracy - umowa o polecanie nowych klientów ze stałym comiesięcznym wynagrodzeniem, której warunki wynagradzania oraz zapisy znajdują się pod tym adresem.
  8. Ochrona Prawna Plus - kompleksowa obsługa prawna i zastępstwa procesowego przed sądem ubezpieczeń społecznych …więcej

 

§ 2
Czas trwania promocji

             Promocja zaczyna się 15 Października i trwa do 14 Listopada 2018 włącznie.

 

§ 3
Przedmiot Promocji

   1. Przedmiotem promocji jest zniżka, którą uzyskuje Klient w zamian za opłacony z góry okres 12, 24 lub 36 miesięcy.
   2. Im więcej miesięcy z góry opłaca Klient, tym większą uzyskuje zniżkę (zgodnie z tabelą).
   3. Drugim przedmiotem Promocji jest skuteczne zarekomendowanie minimum 2 nowych Klientów miesięcznie podczas Osobistego Okresu Promocji.
   4. Osobisty Okres Promocji dla każdego Rekomendującego trwa tyle miesięcy ile opłacił z góry Abonament Miesięczny.
   5. Rekomendujący, który polecił minimum 2 osoby miesięcznie podczas Osobistego Okresu Promocji uzyskuje 1 miesiąc obsługi gratis (599 PLN) po zakończeniu Osobistego Okresu Promocji (np: Jeżeli Rekomendujący opłacił 12 miesięcy Abonamentu z góry i w ciągu 12 miesięcy polecił 5 razy po 2 osoby miesięcznie, to po upływie opłaconego już wcześniej 12-sto miesięcznego Abonamentu uzyskuje zgodnie z Regulaminem Promocji kolejne 5 miesięcy abonamentu GRATIS!).
   6. Warunkiem pozwalającym na udział w promocji jest opłacenie z góry Abonamentu za 12, 24 lub 36 miesięcy z góry. 

 

§ 4
Prawa Rekomendującego

   1.  Rekomendujący ma prawo dla większego prawdopodobieństwa uzyskania korzyści z promocji w danym miesiącu, polecić więcej zainteresowanych osób niż 2, ponieważ nie wszyscy Klienci muszą skorzystać z usług Organizatora Promocji akurat w czasie kiedy trwa Osobisty Okres Promocji Rekomendującego;
   2. Jednorazowa zniżka w wysokości 599 PLN na Abonament Miesięczny  jest jedynym i jednorazowym wynagrodzeniem Rekomendującego.
   3. Rekomendujący oświadcza, że nie będzie rościł praw do innego rodzaju wynagrodzeń z tytułu pozyskanych klientów wypłaconych Rekomendującemu z tytułu Promocji „Jednorazowa Wpłata”.
   4. Ponieważ promocja nie łączy się z innymi akcjami handlowymi Organizatora Promocji, zarekomendowani klienci nie wchodzą w ogólną liczbę zarekomendowanych klientów w rozumieniu Programu Partnerskiego.
   5. W przypadku, gdyby Rekomendujący nie zakwalifikował się na korzyści wynikające z tej promocji bo polecił tylko 1 osobę miesięcznie podczas Osobistego Okresu Promocji (zamiast zamierzonych 2 nowych Klientów) uzyskuje comiesięczne wynagrodzenie zgodnie z Programem Partnerskim. 
    Zgodnie z zapisami w Programie Partnerskim polecający do programu będzie czerpał korzyści finansowe co miesiąc przez tyle lat ile zarekomendowani przez niego Klienci będą Naszymi zadowolonymi klientami opłacającymi miesięczny abonament.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 Października 2018.
   2. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora Promocji.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Oferty Promocyjnej lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Klientów przed odwołaniem Oferty Promocyjnej. Informacja o odwołaniu lub zmianie Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej agenta Organizatora: www.drozd.biz lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
   4. Organizator Promocji ma prawo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Rekomendującego w celu realizacji Promocji na co Rekomendujący wyraża zgodę. 
   5. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
   6. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Organizatora Promocji.

 

§ 6
Osoba do kontaktu

Osoba odpowiedzialna za udzielanie wiążących odpowiedzi na temat Promocji w imieniu Organizatora Promocji - Manager Biura.
Dostępny jest dla Państwa pod numerem telefonu 512 566 717 lub pod adresem e-mail 
manager@drozd.biz ;

 

 

Zobacz też: Nasza aktualna oferta oraz cennik

 

 

PROMOCJA VOUCHER NA 3.500 PLN

(Od 15 Lipca do 31 Sierpnia 2019)

W jaki sposób oszczędzić
kolejne 3.500 do 10.500 PLN ?

 1. Zarekomenduj skutecznie 6 lub 12 lub 18 osób które zostaną Naszymi klientami;
 2. Odbierz swój voucher na 3.500 PLN lub 7.000 PLN lub 10.500 PLN;
 3. Wykorzystaj voucher do 31 Lipca 2020 roku na dowolne usługi;

Jak skorzystać najprościej?

 1. Zastanów się, kto z Twoich znajomych prowadzi działalność w Polsce lub we Włoszech;
 2. Zrób listę i Zapytaj każdego czy jest zainteresowany aby dowiedzieć się więcej na ten temat;
 3. Przekaż numer telefonu Twoich 6,12 lub 18 znajomych lub adres e-mail z informacją na kogo możemy się powołać w rozmowie na manager@drozd.biz
 4. Oczekuj w odpowiedzi informacji czy polecone przez Ciebie osoby zostały Naszymi klientami.

Regulamin „Promocji Voucher na 3.500 PLN” 

Niniejszy Regulamin precyzuje warunki „Promocji Voucher na 3.500 PLN” zorganizowanej przez Success Unlimited LTD.

§1 
Definicje

 1. Organizator Promocji - spółka Success Unlimited LTD zarejestrowana pod adresem The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London, E10 5NP. 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zamówiła i opłaciła usługę doradczą.
 3. Rekomendujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, polecająca usługi reklamowane na portalu www.drozd.biz potencjalnym klientom. Osoba mająca zamiar wykorzystać Voucher na usługi oferowane na stronie www.drozd.biz. 
 4. Skuteczna rekomendacja – ogół czynności skutkujących podpisaniem umowy o świadczenie usługi doradczej z klientem i opłaceniu pierwszej faktury przez klienta.
 5. Voucher – bon imienny wysłany drogą elektroniczną na email Rekomendującego upoważniający do zniżki o wartości 3.500 PLN, posiadający termin ważności, możliwy do wykorzystania przez posiadacza na usługi dostępne na stronie www.drozd.biz . Zamiana vouchera na środki pieniężne nie jest możliwa.
  Przykład wykorzystania vouchera:
  a. Abonament miesięczny na obsługę spółki LTD (w zależności od rodzaju spółki np: 599 PLN miesięcznie aż do wyczerpania kwoty);
  b. Usługa „Swatanie Biznesowe” (w zależności od wybranego pakietu np: 988 PLN i dodatkowo inne usługi, np: abonament miesięczny na obsługę spółki LTD aż do wyczerpania środków z vouchera);

§ 2
Czas trwania promocji

 1. Promocja zaczyna się 15 Lipca i trwa do 31 Sierpnia 2019 włącznie.

 

§ 3
Przedmiot Promocji

 1. Przedmiotem promocji jest skuteczne zarekomendowanie minimum 6 klientów w czasie trwania promocji.
 2. Jeżeli Klienci poleceni przez Rekomendującego opłacą pierwszą fakturę maksymalnie do dnia 17 Sierpnia 2019 i będzie ich minimum 6 (sześciu)  Rekomendujący ma obowiązek w ciągu najpóźniej 14 dni od zakończenia promocji zgłosić Organizatorowi Promocji wolę odebrania Vouchera lub Voucherów oraz planowany termin ich realizacji, który nie może się zakończyć później niż 31 Lipca 2020 roku.

 

§ 4
Prawa Rekomendującego

 1. Rekomendujący ma prawo dla większego prawdopodobieństwa uzyskania korzyści z promocji, polecić więcej zainteresowanych osób niż 6;
 2. Rekomendujący może skorzystać z promocji nawet kilka razy (wielokrotność 6 opłaconych klientów) i tym samym zdobyć kilka voucherów o wartości 3.500 PLN każdy; 
 3. Voucher jest jedynym i jednorazowym wynagrodzeniem Rekomendującego.
 4. Rekomendujący oświadcza, że nie będzie rościł praw do innego rodzaju wynagrodzeń z tytułu pozyskanych klientów wypłaconych Rekomendującemu z tytułu „Promocji Voucher na 3.500 PLN”.
 5. Ponieważ promocja nie łączy się z innymi akcjami handlowymi Organizatora Promocji, zarekomendowani klienci nie wchodzą w ogólną liczbę poleconych klientów w rozumieniu umowy o współpracy i Tabeli Wynagradzania umieszczonych pod adresem http://drozd.biz/zarabiaj/

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 Lipca 2018.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Oferty Promocyjnej lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Klientów przed odwołaniem Oferty Promocyjnej. Informacja o odwołaniu lub zmianie Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej agenta Organizatora: www.drozd.biz lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
 4. Organizator Promocji ma prawo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Rekomendującego w celu realizacji Promocji na co Rekomendujący wyraża zgodę. 
 5. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
 6. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Organizatora Promocji.

§ 6
Osoba do kontaktu

Osoba odpowiedzialna za udzielanie wiążących odpowiedzi na temat Promocji w imieniu Organizatora Promocji - Manager Biura.
Dostępny jest dla Państwa pod numerem telefonu 512 566 717 lub pod adresem e-mail 
manager@drozd.biz

Skorzystaj z wybranej promocji...

 

/*----------- GQ- Flying Animations --------------*/