Ogólne Warunki Umowy usługi SWATANIE BIZNESOWE - Kojarzenie Firm

                                                                               (Obowiązują od 1.06.2015)

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, zwane dalej OWU, dotyczą zamówienia (ankiety 2) złożonego poprzez stronę internetową www.drozd.biz i regulują wyłącznie kwestie związane z usługą doradczą Swatanie Biznesowe świadczoną przez Network Building LTD z siedzibą w Londynie, której agentem jest Intermedio Sebastian Drozd – właściciel marki drozd.biz.

 

§1
Definicje

Ilekroć w Umowie mowa jest o:

 1. OWU - Ogólne Warunki Umowy - jest to zbiór ustaleń wzajemne regulujących stosunki pomiędzy Klientem a Usługodawcą przytaczany również jako Regulamin.
 2. Usłudze - należy przez to rozumieć usługę doradczą związaną ze swataniem biznesowym (Kojarzeniem Biznesowym Firm).
 3. Usługodawcy- podmiot świadczący usługi doradztwa związanych ze swataniem biznesowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Kliencie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia usługi doradczej – Kojarzenie Biznesowe Firm.
 5. Swataniu Biznesowym – (Kojarzenie Biznesowe Firm) ogół czynności doradczych świadczonych przez usługodawcę mającą na celu pomoc w skontaktowaniu klienta z kontrahentem w Wielkiej Brytanii.
 6. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług doradczych (Ogólne Warunki Umowy) w zakresie swatania biznesowego.
 7. Usłudze Doradczej - należy przez to rozumieć usługę świadczoną w ramach swatania biznesowego w dwóch zakresach:
                 a. Open – usługa świadczona nieodpłatnie dla klientów już
                                    korzystających z innych usług usługodawcy lub
                                    odpłatnie rozszerzona o postanowienia z § 2.1.a 
                                    dla osób niekorzystających z Naszej
                                    pomocy przy prowadzeniu i rozliczaniu ich
                                    spółek LTD 
  w kwocie określonej przez
                                    Usługodawcę w cenniku znajdującym się na
                                    portalu www.drozd.biz pod adresem 
                                    http://drozd.biz/oferta/cennik
          b. Premium – usługa świadczona odpłatnie dla wszystkich
                                    klientów rozszerzona o postanowienia z § 2.1.b 
                                    w oparciu o cennik  o którym mowa w §1.7.a.
         
            c. VIP -   usługa świadczona odpłatnie dla wszystkich 
                                    klientów rozszerzona o postanowienia z § 2.1.c 
                                    w oparciu o cennik  o którym mowa w §1.7.a.
 8. Umowie Sprzedaży usługi doradczej – umowa sprzedaży usług w rozumieniu polskiej ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem poprzez wysłanie podpisanego zamówienia (ankiety 2) i zatwierdzenia OWU. 
 9. Zamówieniu – oświadczenie woli Klienta wyrażone w postaci podpisanego zamówienia (ankieta 2) dostępnego w internecie pod adresem http://drozd.biz/join-venture-swatanie-biznesowe/formularz określające jednoznacznie rodzaj zamówionej usługi.

 

§ 2
Przedmiot umowy

 1. Drozd.biz świadczy usługi doradcze.
  Nie prowadzi działalności polegającej na oficjalnym reprezentowaniu zarówno Klienta jak i potencjalnych brytyjskich kontrahentów.
  Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa doradcza - Swatanie Biznesowe - w trzech zakresach w zależności od złożonego przez klienta zamówienia (Ankieta 2).
  Usługi dostępne w poszczególnych pakietach dla ułatwienia identyfikacji są ponumerowane.
              a. Open - usłudze doradczej polegającej na wysyłaniu, na wskazany
                               przez Klienta jego adres e-mail, dwa razy w miesiącu ofert
                               współpracy z potencjalnymi kontrahentami z Wielkiej
                               Brytanii maksymalnie w trzech kategoriach biznesowych
                               w oparciu o zamówienie (ankietę 2) wypełnione przez
                               Klienta. Powyższe oferty będą przekazywane Klientowi
                               w języku polskim. 
                               Usługa w zakresie OPEN jest bezpłatna dla Klienta 
                               obsługiwanego przez firmy partnerskie związane
                               z Network Building LTD umową agencyjną. 
                               W wersji bezpłatnej jest świadczona tylko dla Klienta 
                               nie posiadającego zaległości w płatnościach.
     b. Premium - usłudze Open rozszerzonej o następujące usługi:
                              Wstępne badanie rynku brytyjskiego pod kontem
                              zapotrzebowania na usługi lub produkty klienta.
                              Przygotowanie oferty handlowej skierowanej do
                              brytyjskich kontrahentów w oparciu o materiały
                              dostarczone przez klienta.
                              Umieszczenie oferty klienta na czterech brytyjskich
                              bezpłatnych portalach B2B miesięcznie w branżach
                              wcześniej określonych przez klienta w Zamówieniu
                              (ankiecie 2).
                              Pomoc przy comiesięcznym doradztwie w udzielaniu
                              odpowiedzi na dwie, wybrane przez Klienta oferty. 
                              Doradztwo w kontakcie klienta z kontrahentem
                              brytyjskim.
                              Dokonywanie niezbędnych tłumaczeń zwykłych
                              w ramach realizacji usług doradztwa (do 3 stron
                              po 1200 znaków) miesięcznie.
                              Udzielenie wstępnych informacji odnośnie
                              wymaganych uprawnień do sprzedaży produktów
                              lub usług na terytorium Wielkiej Brytanii.
                c. Vip - Usłudze Premium rozszerzonej o następujące usługi:
                              Wysłanie w języku angielskim 100.000 zapytań miesięcznie
                              o możliwość wysłania oferty do Angielskich przedsiębiorców.
                              Zaprojektowanie w języku angielskim kolejki 6 e-maili
                              zawierających przedstawienie Państwa firmy i oferty
                              dla Angielskich przedsiębiorców.
                              Pierwsza wiadomość dotrze w dniu 0, 1, 8, 15, 22, 29
                              licząc od dnia w którym zainteresowany współpracą
                              Brytyjczyk kliknie „TAK”. 
                              Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie zgodnej
                              z Państwa branżą strony do zapisu (Landing Page)
                              na kolejkę e-maili. Strona lądowania może być utrzymana
                              przez Nas do czasu stworzenia przez Państwa
                              firmowej strony www (istnieje również możliwość zamówienia
                              jej u Nas). 
                              Rozmowy telefoniczne z klientami, którzy zapisując się
                              na kolejkę e-maili zostawili numer telefonu do siebie.
                              System jest zaprojektowany tak aby klient wybrał samodzielnie
                              formę kontaktu z Państwem: 
                              I. Jeżeli Brytyjczyk kliknie tylko zgodę na otrzymanie oferty,
                              otrzyma na swój e-mail kolejkę 6 wiadomości.
                              II. Jeżeli poda również do siebie numer telefonu to oprócz
                              automatycznej informacji, pojawi się w kalendarzu
                              Naszemu specjaliście ds Swatania Biznesowego jako klient,
                              który prosi o kontakt telefoniczny. 
                              Skuteczne dotarcie do 20 firm z Państwa Produktem
                              lub Usługą (lub zamiennie usługa numer 14).
                              Jeżeli odzew z wysp brytyjskich będzie mniejszy niż
                              pozostawionych 20 próśb o kontakt telefoniczny,
                              samodzielnie „dodzwonimy” do pełnych 20 firm
                              z Państwa branży i zapytamy o możliwość współpracy
                              z Państwa firmą. Gwarantujemy skuteczne
                              przedstawienie oferty dla 20 firm miesięcznie
                              na terenie Wielkiej Brytanii. Gwarancja skutecznego
                              przedstawienia oferty nie oznacza gwarancji zawarcia
                              transakcji lecz dotarcie z ofertą do osób decyzyjnych.
                              Dodatkowy wywiad czy są zainteresowani usługami
                              pokrewnymi, być może są zainteresowani innymi
                              usługami/produktami, które moglibyście im Państwo
                              wyświadczyć. Zamiennie (zamiast usługi 12) możemy
                              pomóc w tłumaczeniu na telefon. Gdy wykonujecie
                              Państwo zlecenie w UK możemy na bieżąco tłumaczyć
                              aby umożliwić wykonanie przez Was zlecenia
                              dla angielskiego klienta. 
                              Po wykonaniu e-mailingu i rozmów telefonicznych
                              w języku angielskim, przygotujemy dla Państwa
                              dwa zestawienia:
                              I. Zestawienie z działań drogą elektroniczną.
                              II. Zestawienie z rozmów telefonicznych z klientami.
                              Po zakończeniu działań podczas rozmowy telefonicznej
                              z Państwem pomożemy w analizie zestawień
                              i wyciągnięciu wniosków.
                              Uwaga!
                              Klient może zapisać się na Państwa kolejkę wiadomości
                              nawet miesiąc po otrzymaniu zapytania od Nas,
                              co oznacza, że pozytywne efekty Naszej pracy
                              dla Państwa mogą rozłożyć się w czasie. 
                              Jeżeli na przeszkodzie rozwoju Państwa firmy stoi
                              znajomość języka angielskiego,
                              to NIE JEST ŻADNA PRZESZKODA! 
                              Pomagamy w godzinach otwarcia Naszego biura
                              w tłumaczeniu na telefon, np: gdy wykonujecie
                              Państwo zlecenie w UK tłumaczymy na bieżąco
                              rozmowę aby umożliwić wykonanie przez Was
                              zlecenia dla angielskiego klienta. 
                              Zamiennie (zamiast usługi 14) obdzwaniamy
                              do 20 firm angielskich w miesiącu zapytując o
                              możliwość współpracy z Państwa firmą. 
 2. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada za nałożone kary na klienta przez organy brytyjskie w związku z działalnością klienta.
 3. W celu przystąpienia do usługi należy wypełnić przewidziane przez Usługodawcę Zamówienie (ankietę 2), zaakceptować regulamin (niniejsze OWU) poprzez ich podpisanie oraz dokonać płatności zgodnie z przewidzianym cennikiem umieszczonym na portalu internetowym Usługodawcy – www.drozd.biz.
 4. W oparciu o przewidziany cennik mogą być świadczone przez Usługodawcę inne usługi nie wymienione w regulaminie. Pozostałe usługi nieprzewidziane w cenniku mogą być świadczone przez Usługodawcę w oparciu o oddzielne ustalenia.

 

§ 3
Zobowiązania Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry doradczej realizującej usługę doradczą.
 2. Wykonania usługi doradczej zgodnie z formularzem zamówienia (ankieta 2), niniejszym Regulaminem oraz oddzielnymi ustaleniami zawartymi między Klientem a Usługodawcą zaakceptowanymi przez obie strony w formie pisemnej.

 

§ 4
Zobowiązania Klienta

 Klient zobowiązuje się do:

 1. Przekazania Usługodawcy wszelkich informacji na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do świadczenia usługi doradczej poprzez rzetelne wypełnienie przewidzianego przez Usługodawcę zamówienia oraz podania dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji usługi.
 2. Bieżącego informowania Usługodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Klienta w korzystaniu z usługi, informowania o zmianie danych firmy/osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych.
 3. Niezwłocznego Informowania na piśmie o zmianach danych teleadresowych podanych w formularzu zamówienia. Zmiany tych danych nie stanowią zmiany OWU i nie wymagają sporządzenia do nich aneksu. W razie braku zawiadomienia o zmianie danych za skuteczne uznaje się czynności dokonane zgodnie z dotychczasowymi danymi.
 4. Wdrożenia doradzanego przez Usługodawcę usprawnienia i działania w obszarze objętym usługą doradztwa.
 5. Udzielenia rekomendacji  na piśmie w formie wiadomości email i zgody na opublikowanie rekomendacji  w materiałach promocyjnych Usługodawcy w następstwie zawarcia przez Klienta umowy z kontrahentem brytyjskim.
 6. Dokonywania opłat zgodnie z cennikiem przewidzianym przez Usługodawcę w terminie do piątego dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionego rachunku przez Network Building LTD.

§ 5
Poufność

 1.  Strony akceptując OWU zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji dotyczących drugiej Strony, jakie uzyskano w ramach realizacji umowy.
 2. Za Informacje Poufne uważa się  wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Strony ujawniającej stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu polskich przepisów tj. art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, marketingowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia osobie działającej w imieniu Strony Otrzymującej. Z wyłączeniem informacji albo danych, które były w posiadaniu Strony Otrzymującej te dane lub były jej znane przed ich uzyskaniem od strony je ujawniającej. Informacje poufne mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony.
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:
                 a. Nie są bezpośrednio związane z przedmiotem prowadzonej
                     działalności Stron.
                 b. Są ogólnie dostępne.
                 c. Były w posiadaniu Stron przed podpisaniem umowy o udzielenie
                     wsparcia doradczego.
                 d. Po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane
                     za jawne.
                 e. Których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących
                     przepisów prawa lub informacji niezbędnych do ochrony przez
                     strony swoich praw w toczących się postępowaniach na mocy
                     obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca w ramach świadczonej usługi doradztwa za zgodą Klienta może przekazać poufne dane Klienta potencjalnemu kontrahentowi z Wielkiej Brytanii.
 5. Usługodawca ma prawo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu realizacji Usługi, na co Klient wyraża zgodę. 

 

§ 6
Czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony jednak nie może trwać krócej niż 3 miesiące.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. W przypadku nieopłacenia przez Klienta rachunku w wyznaczonym terminie oznaczonym w § 4.6 Usługodawca zawiesi wykonywanie usług o czym powiadomi klienta drogą elektroniczną określając dodatkowy termin do wykonania zapłaty. Jeżeli Klient po wezwaniu go do zapłaty uiści należność usługa zostanie wznowiona w kolejnym miesiącu.
  W przypadku braku płatności umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu. Każdy klient, z którym umowa została rozwiązana w wyniku braku opłat, może zawrzeć z Usługodawcą nową umowę, a w tym celu  musi ponownie wypełnić formularz zamówienia (ankieta 2).

 

§ 7
Roszczenia

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi przez podmioty, których oferty przedstawił Klientowi w ramach świadczonej usługi. 
 2. Klient oświadcza, że zrzeka się wobec Usługodawcy prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z decyzji podjętych w wyniku wyświadczonej usługi doradczej.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszych OWU wymagają akceptacji dotychczasowych klientów.
  O zmianie Regulaminu dotychczasowi Klienci będą powiadomieni zarówno na portalu Usługodawcy, jak i poprzez pocztę elektroniczną z wyprzedzeniem 14 dni. W przypadku nie zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zapisów nowego regulaminu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania uznaje się, że Klient zaakceptował nowe OWU.
 2. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Usługodawcy w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające ustaleń z klientem a także odpowiednie polskie uwarunkowania prawne i przepisy prawa Unii Europejskiej.
 3. Usługodawca jedynie świadczy usługi doradcze i nie odpowiada za brak zawarcia umowy z potencjalnym kontrahentem w wyniku zdarzeń nie związanych z działaniem Usługodawcy.
 4. Brak otrzymania oferty współpracy z potencjalnym brytyjskim kontrahentem w ofercie Open dla klientów już korzystających z usług Usługodawcy, nie upoważnia do udzielenia zniżki w opłatach w tych usług.
 5. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje wynikające z działalności Klienta wykraczające poza przedmiot doradztwa w kojarzeniu biznesowym firm.
 6. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie świadczenia usługi oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
 7. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Wypełnienie zamówienia (ankieta 2) oraz akceptacja powyższego regulaminu oznacza zgodę na udzielanie doradztwa w ramach swatania biznesowego oraz związane z tym naliczanie kosztów przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi, jeśli naruszyłoby to niniejsze OWU, obowiązujący porządek prawny lub zasady etyki zawodowej.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na portalu droz.biz.
 11. Do dnia 31.01.2014 trwa test usługi i obowiązuje również Aneks do OWU Swatanie Biznesowe umieszczony pod paragrafem 9

 

§ 9
Osoby do kontaktu

 1. Usługodawca wskazuje osobę do wszelkich kontaktów związanych ze świadczeniem usługi doradczej:
  Imię i Nazwisko:                    
  numer telefonu:                    72 72 72 442
  adres email:                           b2b@drozd.biz
 2. Klient wskazuje osobę decyzyjną do wszelkich kontaktów związanych ze świadczeniem usługi doradczej oraz uzupełniania wszelkiej dokumentacji w ramach Projektu w formie elektronicznej na adres email podany w § 9.1 wskazując Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres email.                     
 3. Jeżeli klient nie wskaże w odrębnej informacji osoby decyzyjnej do wszelkich kontaktów związanych z usługą, przyjmuje się, że sam jest bezpośrednią osobą do kontaktu i uznaje za prawidłowe dane osobowe z formularza zamówienia (ankieta 2).
/*----------- GQ- Flying Animations --------------*/